Bigi Bankası
Bilgi bankası
Yeterlik şartları
Gemiadamı olabilme koşulları
Başvuru ve işlemler
Yeterliklerin tanımı
Deniz hizmetinin tanımı
Deniz araçlarının tanımı
Kazanılmış haklar
Belgelerin geçerliği
Sefer bölgeleri
Sağlık kuralları
STCW Sertifikaları
Personel donatımı
Deniz İş Kanunu
Gemiadamları Yönetmeliği
Menü
Ana Sayfa
İş Fırsatları
Hakkımızda
Sistem nasıl çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
İletişim
İçerik
Makaleler
CV Hakkında ipucu
Anket
Linkler
Liman Başkanlıkları
25 Temmuz 2024
Deniz Hizmeti

DENİZ HİZMETİ TANIM

Gemiadamları yeterlik sınavları için aranan şartlardan olan deniz hizmeti, hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;
  a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler,
  b) Limanlarda yükleme-boşaltma ve tersanelerde bakım-onarım için geçen süreler,
  c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,
  d) Gemi bağlanmaları, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin, oniki ayda iki aylık bölümü,

  deniz hizmetinden sayılır.
  Kendilerine 51 inci maddede belirtilen yeterliklerine uygun olarak gemiadamı cüzdanı düzenlenmiş olan yakınkıyısal sefer ve uzak seferde çalışan gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiye katılış ve ayrılış tarihlerini gemiadamı cüzdanına işleterek gemi kaptanına onaylatırlar. Gemi kaptanı tarafından onaylanmamış çalışma süreleri deniz hizmetinden sayılmaz.
  Bilim, araştırma ve eğitim gemilerinde, ana ya da yardımcı makinelerinin her an faal durumda olduğunu, gemi kaptanından alınacak belge ile kanıtlanması halinde bu gemiler de çalışır durumdaki gemi olarak değerlendirilir.
  İş bulamadığı veya hukukî bir kararın sonucunu beklediği için ticari faaliyette veya bakım onarımda bulunmadan İdarenin izni alınarak demir sahasında ya da limanda demirleme/bekleme yapan gemilerde geçirilen süreler deniz hizmetinden sayılmaz.
  Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, bir gemiadamının yeterlik yükseltmesi için gerekli deniz hizmetinin kabul edilmesi için, gemiadamının sahip olduğu yeterliğin, çalıştığı gemiye İdare tarafından düzenlenmiş olan Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde belirlenmiş olması ve gemide sahip olduğu yeterliğe uygun görev yapması gerekmektedir.

GEMİADAMI DENİZ HİZMET ÇİZELGESİ

  Gemiadamlarının deniz hizmeti süreleri, liman başkanlıklarınca düzenlenen "gemilerde gemiadamı deniz hizmeti çizelgesi" (EK-10) ya da "yatlarda gemiadamı deniz hizmeti çizelgesine" (EK-11) göre belirlenir.
  Gemiadamları, deniz hizmet çizelgelerini alabilmek için çalıştıkları gemilerin adlarını, hangi yeterlik derecesi ile görev yaptıklarını, kalkış liman adlarını, bakım-onarım tersanelerini ve çalışma süreleri ilgili belgeleri ekledikleri dilekçe ile liman başkanlıklarına başvururlar.

GEMİADAMLARININ BAŞVURDUĞU LİMAN BAŞKANLIKLARI

  a) Kalkış limanı aynı zamanda gemiadamının başvurduğu liman olan seferler ile ilgili bilgileri, liman başkanlığında bulunan sefer kayıtlarındaki gemiadamları çizelgeleri ile karşılaştırarak,
  b) Kalkış limanı diğer Türk limanları olan seferler ile ilgili bilgileri, o liman başkanlıklarından öğrenerek,
  c) Gerekli durumlarda gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki liman giriş-çıkış kayıtlarından inceleyerek,
  d) Yabancı limanlar arasında yapılan seferler ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenip donatanınca doğrulanan deniz hizmet belgeleri ile gemiadamının gemiadamı cüzdanındaki çıkış vizeleri ve iş sözleşmeleri ya da sosyal sigorta belgelerinden edinerek,
  e) Liman içinde çalışan resmi kurumların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, resmi kurumun sicil kayıtları ve gemi kaptanı tarafından düzenlenen deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
  f) Liman içinde çalışan özel kurum ve kuruluşların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenerek donatanınca doğrulanıp, liman başkanlığı tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
  g) Yatlarda çalışan gemiadamlarının işverenince düzenlenip, liman başkanınca onaylanan liman içi çalışmalarının tümü deniz hizmeti olarak kabul edilerek,
  h) Yatlarda çalışan gemiadamlarının iki aydan az olmayan aralıklarla, yılda en az üç kez "translog belgesi" ile liman çıkışı yaptığını belgelemeleri durumunda bir yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilerek,
  ı) Tüzük ve yönetmelikler ile sınırları belirlenmiş limanların dışında çalışan balıkçı gemilerinde görev yapan gemiadamlarının çalışma süresi, iki aydan az olmayan aralıklarla yılda en az iki kez yola elverişlilik belgesine ekli gemiadamları çizelgelerinde yer almaları durumunda bir yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilerek,
  j) Kendi gemisinde kaptanlık yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, liman kayıtlarına dayalı olarak liman başkanlıklarınca düzenlenen deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
  k) Tersanelerde bakım-onarım yapılan gemilerde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı tarafından düzenlenerek donatanınca doğrulanıp tersanesinin bulunduğu liman başkanlığı tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden belirleyerek,
  l) Yabancı bayraklı gemilerde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgileri, gemi kaptanı ya da donatanı tarafından düzenlenen ve bayrak ülkesinin idaresi ya da Türk Konsolosluklarınca onaylanan deniz hizmet belgelerinin ya da onay yapılamayan durumlarda ise iş sözleşmeleri ya da sigorta kayıtları, giriş çıkış vize ve mühürlerinin noter onaylı çevirileri ile asıllarını inceleyerek,
gemiadamının "Gemiadamı Deniz Hizmet Çizelgesi"ni düzenler.(NOT: Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, Resmi işlerde kullanılamaz)
(Güncelleme: 10.10.2012)www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim