Bigi Bankası
Bilgi bankası
Yeterlik şartları
Gemiadamı olabilme koşulları
Başvuru ve işlemler
Yeterliklerin tanımı
Deniz hizmetinin tanımı
Deniz araçlarının tanımı
Kazanılmış haklar
Belgelerin geçerliği
Sefer bölgeleri
Sağlık kuralları
STCW Sertifikaları
Personel donatımı
Deniz İş Kanunu
Gemiadamları Yönetmeliği
Menü
Ana Sayfa
İş Fırsatları
Hakkımızda
Sistem nasıl çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
İletişim
İçerik
Makaleler
CV Hakkında ipucu
Anket
Linkler
Liman Başkanlıkları
18 Haziran 2024
Sağlık kuralları

GEMİADAMLARININ SAĞLIK DURUMLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

Gemiadamlarının Sağlık Yoklamaları

Gemiadamları, iki yılda bir “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” hükümlerine göre periyodik sağlık yoklaması yaptırırlar.

İlk kez gemiadamı olacaklar ile iki yılda bir tekrarlanan sağlık yoklamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilen kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yapılır.

Liman başkanlıkları; sağlık durumlarından kuşku duyulan yada hasta oldukları bildirilen gemiadamlarından, sağlık durumlarının denizde çalışmalarına engel olup olmadığının belirlenmesi amacıyla sağlık yoklaması yaptırmalarını her zaman isteyebilirler.

200 GT’den küçük olan gemilerde çalışan gemiadamları ile balıkçı gemilerinde çalışan gemiadamları, Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümleri dışındadır. Bu gemiadamlarının tabi olacakları sağlık raporları, sürücü olur raporu düzenlemeye yetkili özel veya kamu sağlık kuruluşlarından alınacaktır. Bu sağlık raporları beş yıl geçerli olacak ve rapor düzenlenmesinde, B sınıfı sürücü belgelerinin düzenlenmesinde esas alınan sağlık şartları geçerli olacaktır. Göz muayenesinde renkkörü olduğu veya gecekörlüğü olduğu tespit edilenler gemiadamı olamazlar. Ancak, balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliği dışında, bu madde kapsamında olan gemiadamları, ilk kez gemiadamı olurken bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine uygun sağlık raporu alacaklar, bu madde kapsamı dışındaki gemilerde çalışmaları halinde ise, Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre iki yıllık sağlık raporlarını almak zorundadırlar.

Gemiadamının sahip olduğu Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi veya sağlık raporunun geçerlilik süresinin geminin seferi sırasında bitmesi durumunda veya acil durumlarda, Sözleşmeye taraf olan başka bir ülkenin sağlık kuruluşlarının bulunduğu bir sonraki limana kadar, gemiadamının süresi biten Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi veya ilgili liman idaresince sağlık raporundaki koşulları taşıdığına kanaat getirilmesi durumunda, gemiadamının seferine izin verilebilir ancak bu süre üç ayı aşamaz.

Onsekiz Yaşından Küçük Gemiadamlarının Sağlık Yoklamaları

Onsekiz yaşından küçük olan gemiadamları, "Gemiadamları Sağlık Yönergesi" ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) "77 Sayılı Çocukların ve Gençlerin İşe Elverişlilik Yönünden Sağlık Yoklaması Olmalarına İlişkin Sözleşme" hükümleri göz önüne alınarak her yıl periyodik sağlık yoklaması yaptırırlar.
Onsekiz yaşından küçük olan gemiadamlarının, "Gemiadamı Olur" kararlı sağlık raporunda ve her yıl tekrarlanan sağlık yoklamalarında deniz hizmetine elverişli olduğu ve bu hizmetler dolayısı ile sağlık durumunda bozulma olmayacağının açıkça belirtilmesi zorunludur.

Denizde Çalışmaya Engel Sakatlıklar ve Hastalıklar

İlk kez sağlık yoklaması yaptıran gemiadamı adaylarının, periyodik sağlık yoklaması yaptıran gemiadamlarının ve portör muayenesinden geçirilmeleri zorunlu olan gemiadamlarının, denizde çalışmaya engel sakatlıkları, hastalıkları ve diğer durumları Gemiadamları Sağlık Yönergesi ile belirlenir.

Sağlık Yoklaması Sonuçları

İlk kez gemiadamı cüzdanı ve gemiadamı yeterlik belgesi alacak olanların gemiadamı olabilmeleri için, Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre gemiadamı olmaya engel sakatlık ve hastalığı olmaması gerekir.
Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre sağlık yoklamasından geçirilen gemiadamı adaylarından "Gemiadamı Olur" kararlı sağlık raporu alanlar gemiadamı olabilirler.
Periyodik sağlık yoklaması ile "Denizde Çalışmasına Engel Bulunmamaktadır" kararlı sağlık raporu alanlar, gemiadamı olarak denizde çalışmalarını sürdürebilirler. Periyodik sağlık yoklamasında Gemiadamları Sağlık Yönergesi hükümlerine göre denizde çalışmaya engel durumu bulunan gemiadamlarının denizde çalışmasına izin verilmez ve gemiadamı yeterlik belgesi ve/veya gemiadamı cüzdanı liman başkanlıklarınca geçici olarak geri alınarak durumları Türk Gemiadamları Kütüğüne işlenir.

Sağlık Yoklaması Sonuçlarına İtiraz

Sağlık yoklaması sonuçlarına, gemiadamları veya liman başkanlıkları liman sağlık birimine başvurarak itiraz edebilirler.
Bu durumda gemiadamı, o ilin hakem hastanesi olarak belirlenmiş kamu sağlık kurumuna gönderilir. Gemiadamının veya liman başkanlığının itiraz ettiği raporu veren sağlık kurumunun o ilin hakem hastanesi olması durumunda; gemiadamı sağlık yoklaması için o ildeki ikinci bir hakem hastanesi niteliğindeki sağlık kuruluşu varsa ona, yoksa en yakın ildeki hakem hastanesine gönderilir. İki sağlık kurumunun verdikleri sağlık yoklaması raporları farklı ise, gemiadamı ilgili Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği ihtisas hastanesine sağlık yoklaması yapılmak üzere gönderilir. İhtisas hastanesinin vereceği sağlık yoklaması raporu kesindir.(NOT: Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, Resmi işlerde kullanılamaz)
(Güncelleme: 10.10.2012)www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim