Bigi Bankası
Bilgi bankası
Yeterlik şartları
Gemiadamı olabilme koşulları
Başvuru ve işlemler
Yeterliklerin tanımı
Deniz hizmetinin tanımı
Deniz araçlarının tanımı
Kazanılmış haklar
Belgelerin geçerliği
Sefer bölgeleri
Sağlık kuralları
STCW Sertifikaları
Personel donatımı
Deniz İş Kanunu
Gemiadamları Yönetmeliği
Menü
Ana Sayfa
İş Fırsatları
Hakkımızda
Sistem nasıl çalışıyor
Üye İstatistikleri
Medyada Sitemiz
İletişim
İçerik
Makaleler
CV Hakkında ipucu
Anket
Linkler
Liman Başkanlıkları
18 Haziran 2024
STCW
STCW

İngilizce, Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers Terimlerinin kısaltmasından oluşur.

İlki 1978 yılında yapılan bu sözleşme daha sonra 1995 yılında yeniden düzenlenmiştir. Sözleşmedeki amaç, uluslar arası platformda, milleti, kültürü, dili ne olursa olsun dünya genelinde gemiadamları eğitimlerini standartlaştırarak tek tip gemiadamı oluşturabilmek olarak açıklanabilir.
Bu sözleşmeye göre gemiadamlarının almak zorunda olduğu eğitimler ve eğitim sonunda hak ettikleri sertifikalar kısaca STCW sertifika ya da belgeleri olarak adlandırılır.
Gemilerde çalışan her gemiadamı yaptığı göreve göre aşağıdaki eğitimleri görmek zorundadır.

 • Denizde kişisel can kurtarma teknikleri belgesi
 • Temel ilkyardım belgesi
 • Yangın önleme ve yangınla mücadele belgesi
 • Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk belgesi
 • Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi
 • Radar gözlem ve plotlama belgesi
 • Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma belgesi
 • Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) belgesi
 • Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM) belgesi
 • Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) belgesi
 • İlkyardım belgesi
 • Tıbbi bakım belgesi
 • İleri yangınla mücadele belgesi
 • Petrol tankeri tanıtım belgesi
 • Petrol tankeri işlemleri belgesi
 • Kimyasal madde tankeri tanıtım belgesi
 • Kimyasal tanker işlemleri belgesi
 • Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım belgesi
 • Sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri belgesi
 • Hızlı Cankurtarma BotuKullanma Yeterliği Belgesi
 • Yolcu Gemisinde Çalışma Yeterliği Belgesi
 • Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi
 • Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi
 • Güvenlik Farkındalık Belgesi
 • Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgesi


 • DENİZ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ VE BELGELERİ
  Sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 Kısmı hükümleri uyarınca tüm gemiadamları

  a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
  b) Temel ilkyardım eğitimi,
  c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
  d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
  e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi,

  görmek zorundadırlar.

  Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar.
  Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, başarısız olduğu konularda tekrar eğitime tabi tutulur.
  Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi onsekiz yaşından küçük olmayan ve en az altı ay deniz hizmeti bulunan ve yukarıdaki eğitimleri tamamlayan gemiadamlarına düzenlenebilir.


  SEYİR GÜVENLİK EĞİTİMLERİ VE BELGELERİ
  Sözleşme gereği, uluslararası sularda görev yapan;

  kaptan ve güverte zabitleri,

  a) Radar gözlem ve plotlama eğitimi,
  b) Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma eğitimi,

  sınırlı yeterlikler dışındaki kaptan ve güverte zabitleri;

  a) Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) Eğitimi,
  b) Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM) Eğitimi,

  sınırlı yeterlikler dışındaki başmühendis/baş makinist ve makine zabitan sınıfı gemiadamları

 • Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) Eğitimi

  görmek zorundadır.


 • İLKYARDIM VE TIBBİ BAKIM EĞİTİMİ VE BELGELERİ
  Sözleşmenin VI/4 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/4 Kısmı hükmü uyarınca tüm zabitler,

 • İlkyardım eğitimini,

  Birinci zabit ve kaptanlar ise

 • Tıbbi bakım eğitimini

  görmek zorundadır.


 • İLERİ YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ VE BELGESİ
  Sözleşmenin VI/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/3 Kısmı hükmü uyarınca yangınla mücadele işlemlerini denetlemek üzere görevlendirilen zabitler

 • İleri yangınla mücadele eğitimi'ni görmek zorundadır.

  Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadır. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar eğitime tabi tutulur.


 • TANKERLERDE ÇALIŞAN GEMİADAMLARININ EĞİTİMLERİ VE BELGELERİ
  Sözleşmenin V/1-1 ve V/1-2 Kuralları ile Kod Bölümünün A-V/1-1 ve A-V/1-2 Kısımları hükmü uyarınca,

  Petrol ve kimyasal madde tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,

 • Petrol ve kimyasal madde tankerlerinde yük işlemleri için temel eğitimi,

  Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ise ilave olarak

 • Petrol tankeri işlemleri eğitimini,
 • Kimyasal tanker işlemleri eğitimini,

  Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde çalışan tüm gemiadamları,

 • Sıvılaştırılmış gaz tankeri tanıtım eğitimini,
  Zabitanlar ile operasyondan sorumlu tutulan personel ilave olarak
 • Sıvılaştırılmış gaz tankeri işlemleri eğitimini,

  almak zorundadır

  İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesinde belirlenen yukarıdaki eğitimleri, öğrenim-eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından,belgeleri verilir.

  Yukarıda belirtilen ileri eğitim belgelerine sahip olmak için gemi adamlarının, yukarıda sayılan eğitime ilave olarak;

  a) İlgili tanker tipine göre düzenlenmiş yukarıdaki temel eğitim belgelerine sahip olmaları,
  b) Düzenlenecek belgeye ilişkin tanker tiplerinde en az üç ay onaylı deniz hizmeti yapmaları veya ilgili tanker tipinde, donatım yönergesinde belirlenen personel sayısına ilave olarak bulunarak, en az üç yükleme ve boşaltma operasyonunda bulunduğunu içeren en az bir ay süreli eğitim almış olduklarını onaylı eğitim defteri ile ispatlamaları gerekir.

  Yukarıdaki belgeleri almaya hak kazanan zabitler, geçerli belgelerinin süresinin bitmesinden önceki son altmış ayda en az üç ay sahip oldukları belgeyle ilgili tankerlerde deniz hizmeti yapmak veya yukarıda belirtilen eğitimleri tekrarlayarak belgelerini yenilemek zorundadır.


 • HIZLI CANKURTARMA BOTU KULLANMA YETERLİĞİ EĞİTİMİ VE BELGESİ
  Tüm zabitler, Sözleşmenin VI/2 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/2 Kısmında belirtilen

 • Hızlı cankurtarma botu kullanma eğitimi

  Görmek zorundadır.

  Hızlı cankurtarma botu olmayan gemilerin personelinde bu sertifika aranmaz.

  Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesine sahip olup, içeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen hızlı cankurtarma botu kullanma yeterliği eğitimini, öğrenim-eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında tamamlayan gemiadamlarına, İdare tarafından “Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Belgesi” verilir.

  Yukarıdaki belgeyi almaya hak kazanan zabitler, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenileyecektir. Bu değerlendirmede başarısız olan zabitler, tekrar eğitime tabi tutulur.


 • YOLCU GEMİLERİ GEMİADAMLARI EĞİTİMİ VE BELGESİ
  Sözleşmenin V/2 Kuralı ile Kod Bölümünün A-V/2 Kısmı hükmü uyarınca, yolcu gemilerinde çalışan gemiadamları

 • Yolcu Gemisinde Çalışma Eğitimi

  almak zorundadır

  İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen yolcu gemileri gemiadamları eğitimini öğrenim-eğitimleri sırasında başarılı olarak aldıklarını belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından “Yolcu Gemileri Gemiadamları Belgesi” verilir.
  Yukarıdaki belgeleri almaya hak kazanan gemiadamları, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenileyecektir. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları, tekrar eğitime tabi tutulur.


 • GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ VE BELGELERİ (ISPS)
  Sözleşmenin VI/5 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/5 Kısmı hükmü uyarınca, gemi güvenlik zabitleri,

 • Gemi Güvenlik Zabiti Eğitimi

  görmek zorundadır.

  Bu hüküm kapsamında;
  a) Oniki aylık deniz hizmetine sahip olan ve içeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen gemi güvenlik zabiti eğitimini İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına İdare tarafından “Gemi Güvenlik Zabiti Belgesi” verilir.
  b) Ancak, eğitimin özel öğretim kurumlarında verilmesi halinde, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.
  c) Belge almaya hak kazanan gemiadamları, ilgili konuda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilerler. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları tekrar eğitime tabi tutulur.

  Sözleşmenin VI/6 Kuralı ve Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı hükmü uyarınca; tüm gemiadamları,

 • Güvenlikle İlgili Tanıtım Eğitimi
  ve
 • Güvenlik Farkındalık Eğitimini

  görmek zorundadır.

  Bu hüküm kapsamında;
  a) İçeriği Sözleşmede belirtilen “Güvenlikle İlgili Tanıtım Eğitimi”ni gemide gemi güvenlik zabitlerinden veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında aldığını belgeleyen gemiadamlarına, “Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi” verilir.
  b) İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “Güvenlik Farkındalık Eğitimini” İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına İdare tarafından “Güvenlik Farkındalık Belgesi” verilir.
  c) 1/1/2014 tarihine kadar, 1/1/2012 tarihinden önce onaylanmış deniz hizmetine başlamış gemiadamlarından;
  1) Son üç yıl içerisinde en az altı ay onaylanmış deniz hizmetine sahip olmak veya,
  2) Güvenlikle ilgili deniz hizmetine eşdeğer görevde ve sürede hizmet yapmış olmak veya,
  3) Onaylanmış eğitim veya sınavı geçmek,
  şartlarından birini yerine getiren gemiadamlarına “Güvenlik Farkındalık Belgesi” doğrudan verilir.


  Sözleşmenin VI/6 Kuralı ve Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı uyarınca, gemide güvenlik ile ilgili görevler için atanmış gemiadamları,

 • Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimini

  görmek zorundadır.

  Bu hüküm kapsamında;
  a) İçeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen belirlenmiş güvenlik görevleri eğitimini İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına İdare tarafından “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitim Belgesi” verilir.
  b) 1/1/2014 tarihine kadar, güvenlik görevlerine atanmış olarak 1/1/2012 tarihinden önce deniz hizmetine başlamış gemiadamlarından;
  1) Güvenlik görevlerine atanmış gemiadamı olarak son üç yıl içerisinde en az altı ay onaylanmış deniz hizmetine sahip olmak veya,
  2) Güvenlikle ilgili deniz hizmetine eşdeğer görevde ve sürede hizmet yapmış olmak,
  3) Onaylanmış eğitim veya sınavı geçmek,
  Şartlarından birini yerine getiren gemiadamlarına “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Belgesi” doğrudan verilir.  (NOT: Bu sayfalar bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır, Resmi işlerde kullanılamaz)
  (Güncelleme: 10.10.2012) • www.gemipersoneli.com   © Gemipersoneli.com - Tüm Hakları Saklıdır.  Kullanım Şartları  Gizlilik Prensipleri  İletişim